Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Kurumu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirlenmiş görevleri yürütmek amacıyla kurulmuştur. Kurum, idari ve mali özgürlüğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. Merkezi Ankara olan Kamu İhale Kurumu, Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

İdarenin ihtiyacı olan mal, hizmet ya da yapım işleri Kamu İhale Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun yürürlüğe girme tarihi 01.01.2003’tür. 25200 sayılı Resmî Gazete ’de 15.08.2003 tarihinde yayınlanan ilgili kanunlar hakkında birtakım değişiklikler yapılmasına dair kanun ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kanunu’nda birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bu kanunların amacı ise ihale sürecini daha şeffaf hale getirerek olası yolsuzların engellenmesidir. Kanunda ise amaç şöyle belirtilmektedir:

“Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.”

Kanun kapsamına giren kuruluşlar:

 • Katma bütçeli idareler, tüzel kişiler, özel idareler ve belediyeler, genel bütçeye dahil daireler.
 • Kamu iktisadi kuruluşları, (telekomünikasyon, su, enerji gibi sektörlerde hizmet edenler de dahil), kamu iktisadi teşebbüsleri vb.
 • Mesleki kuruluşlar hariç kamu görevi olan tüzel kişiler, bağımsız bütçeli kuruluşlar, Sosyal güvenlik kuruluşları vb.
 • Yukarıda sayılan maddelerin ortağı olan her türlü müessese,
 • yapım ihaleleri (4603 sayılı Kanun dahilinde)

İhale Avukatı

Kamu ihalesi süreci, ihalenin yayınlanması ile başlamakta ve ihale sözleşmesinin imzalanması ile sona ermektedir. Bu süreç birçok aşamayı kapsamaktadır. Bu aşamalarda gerçekleştirilen işlemlere örnek olarak; ihale dokümanının edildikten sonra teklif zarfı oluşturma, oluşturulan teklif zarfını sunma, tekliflerin değerlendirilmesi, gerektiği takdirde aşırı düşük tekliflerin sunulması gibi işlemler verilebilir. Fakat ihale süreci hiçbir zaman pürüzsüz olarak ilerleme göstermez. Gerektiği takdirde aşırı düşük tekliflerin sunulması ya da ihaleye katılımı engelleyen düzenlemelerde idareden kaynaklanan hatalar sebebiyle başvuruda bulunma gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için alanında uzman, tecrübeli ve kaliteli bir ihale avukatına ihtiyacınız olacaktır. İhale avukatı, ihale sürecinin her anında müvekkiline gereken desteği sağlamakla görevlidir.

Kamu İhale Kanunu’na Hâkim Olan Temel İlkeler

Kamu İhale Kanunu’na hâkim olan temel ilkeler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 5’te düzenlenmiştir. İlgili ilkelerin belirlenmesi, ihale sürecinde hukuka uygunsuz işlemlerin engellenmesi ve kamu kaynaklarının kullanımında verimi sağlayabilmek adınadır. Bu ilkelerin Kanuna tabi idareler anlamında bağlayıcılığı mevcuttur. Bu ilkeler aşağıdaki gibidir:

 1. Saydamlık İlkesi: Saydamlık ilkesi (diğer adıyla açıklık ilkesi), ihalenin öncesinde ve sonrasında kamuoyunda ihale hakkındaki şeffaflığın sağlanmasını amaçlamaktadır.
 2. Rekabet İlkesi: İhale aşamasının hukuka uygunluğunun bir gereği olan rekabet ilkesi, idarenin mevcut ihtiyaçlarının en iyi ve en uygun şekilde karşılanması amacını taşımaktadır. İhaleye katılmak isteyen çok sayıda firmanın olması her zaman kamu lehinedir.
 3. Eşit Muamele İlkesi: Bu ilkenin bir gereği olarak idare, ihale sürecinde tarafsızlığını ilan eder. İdare, ihale sürecinin ilk aşamasından son aşamasına kadar olan süreçte bitin firmalara eşit muamele göstermek zorundadır.
 4. Güvenilirlik İlkesi: İhaleye katılanların, idarenin süreç boyunca hukuka uygun olarak hareket edeceğine inanmasıdır.
 5. Gizlilik İlkesi: İhale süresince sadece idarenin bilmesi gereken bazı konuların katılanlar ya da diğer tüzel kişilere açıklanmasıdır.
 6. Kamuoyu Denetim İlkesi: Saydamlık ilkesine paralel olarak ihale sürecinde alınan kararlardan kamuoyunun da haberdar edilerek hukuka aykırılıkların önüne geçmek hedeflenmektedir.
 7. İhtiyaçların Uygun Şartlarla Zamanında Karşılanması İlkesi: İdarenin ihtiyaçlarının uygun zamanında tedarik edilmesi veya karşılanması ile ilgilidir.
 8. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi: İdare, elinde bulundurduğu kaynakları sınırsız ihtiyaçları doğrultusunda en verimli şekilde kullanmalıdır.

Bir Cevap Yazın

 1. Kamu İhale Kanunu için yorumda bulun

  Kamu İhale Kanunu için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Kamu İhale Kanunu için ilk yorumu yapabilirsin.